งานนเวชนิทัศน์ มีบทบาทในการสร้างสรรค์สื่อและศิลป์แห่งการสื่อสารเพื่อสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

การเรียนการสอน การประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงการสื่อสารทุกประเภท ด้วยเทคนิค วิธีการที่เหมาะสม

โดยใช้สื่ออุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเผยแพร่ สู่กลุ่มเป้าหมายให้เข้าใจได้โดยง่ายและมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการรับบริการ