แบบฟอร์มขอใช้บริการ
คำชี้แจง : กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทำการส่งแบบฟอร์มขอใช้บริการ
กรุณาส่งแบบฟอร์มขอใช้บริการ ล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วันทำการ

วันที่ขอใช้บริการ (วันที่กรอกแบบฟอร์ม)

รายละเอียดผู้ขอใช้บริการ

งานที่ขอใช้บริการ

สื่อมัลติมีเดีย (ถ่ายภาพนิ่ง วิดีโอ และ ตัดต่อ)

arrow&v

สื่อสิ่งพิมพ์ (ป้าย โปสเตอร์ แผ่นพับ ประกาศนียบัตร นามบัตร)

arrow&v

โสตทัศนูปกรณ์

arrow&v

จองห้องประชุม

arrow&v

รายละเอียดที่ต้องการ

มีเอกสารแนบ หรือ ไฟล์งาน กรุณาส่งเข้า E-mail : modpcmc9@gmail.com พร้อมระบุ ชื่อผู้ส่งอีเมล์ด้วยทุกครั้ง

กรุณากรอกรายละเอียดของงานให้ครบถ้วน

ตัวอย่างงานออกแบบ : ออกแบบโปสเตอร์ โครงการ.............วันที่.................เวลา................... ณ ห้องประชุม .....................

ตัวอย่างงานถ่ายภาพ  : ชื่องาน......................................วันที่........................เวลา....................ณ.....................................

สอบถามเพิ่มเติม โทร 3444