งานเวชนิทัศน์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งานเวชนิทัศน์ มีบทบาทในการสร้างสรรค์สื่อและศิลป์แห่งการสื่อสารเพื่อสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

การเรียนการสอน การประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงการสื่อสารทุกประเภท ด้วยเทคนิค วิธีการที่เหมาะสม

โดยใช้สื่ออุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเผยแพร่ สู่กลุ่มเป้าหมายให้เข้าใจได้โดยง่ายและมีประสิทธิภาพ

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
หน่วยผลิตสื่อการเรียนการสอน
และสื่อประชาสัมพันธ์

ผลิตสื่อการเรียนการสอน สื่อสิ่งพิมพ์

สื่อวีดีทัศน์ เพื่อการเรียนการสอน

การนำเสนอและการประชาสัมพันธ์

ทั้งภายในและภายนอกนำไปสู่

การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

เพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์ และสนับสนุน

การผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หน่วยศิลปกรรม

 

สร้างสรรค์สื่อ งานกราฟิก ออกแบบ

ผลิตป้ายต่างๆให้มีความสวยงาม และถูกต้อง

เหมาะสม รวมไปถึงการจัดนิทรรศการ

ตลอดจนงานศิลป์แขนงต่างๆ ให้สามารถ

สื่อความหมายต่อการเข้าใจได้ง่าย

และเป็นไปตามอัตลักษณ์

 

หน่วยโสตทัศนศึกษา

ทำหน้าที่ให้บริการจัดหาและเตรียม เครื่องมือ

โสตทัศนูปกรณ์ให้เพียงพอ และเหมาะสม

กับการใช้งานรวมทั้งควบคุมการใช้งาน

และ ทำนุบำรุงรักษาเก็บอุปกรณ์ต่างๆ

ควบคุมระบบเสียงและไฟฟ้า

ในห้องเรียน ห้องประชุม การจองห้องประชุม

และดูแลห้องประชุมให้พร้อมใช้งาน

 

Untitled-2.png

CONTACT US

งานเวชนิทัศน์

อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 4 โซน A

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โทร 02 502 2345 ต่อ 3444,3445

Success! Message received.