top of page

PR & EDTECH
งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เทคโนโลยีและการศึกษา
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

PR & EDTECH งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เทคโนโลยีและการศึกษาศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีบทบาทในการสร้างสรรค์สื่อและศิลป์แห่งการสื่อสารเพื่อสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

การเรียนการสอน การประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงการสื่อสารทุกประเภท ด้วยเทคนิค วิธีการที่เหมาะสม

โดยใช้สื่ออุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเผยแพร่ สู่กลุ่มเป้าหมายให้เข้าใจได้โดยง่ายและมีประสิทธิภาพ

หน่วยผลิตสื่อการเรียนการสอน
และสื่อประชาสัมพันธ์

ผลิตสื่อการเรียนการสอน สื่อสิ่งพิมพ์

สื่อวีดีทัศน์ เพื่อการเรียนการสอน

การนำเสนอและการประชาสัมพันธ์

ทั้งภายในและภายนอกนำไปสู่

การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

เพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์ และสนับสนุน

การผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หน่วยศิลปกรรม

สร้างสรรค์สื่อ งานกราฟิก ออกแบบ

ผลิตป้ายต่างๆให้มีความสวยงาม และถูกต้อง

เหมาะสม รวมไปถึงการจัดนิทรรศการ

ตลอดจนงานศิลป์แขนงต่างๆ ให้สามารถ

สื่อความหมายต่อการเข้าใจได้ง่าย

และเป็นไปตามอัตลักษณ์

 

หน่วยโสตทัศนศึกษา

ทำหน้าที่ให้บริการจัดหาและเตรียม เครื่องมือ

โสตทัศนูปกรณ์ให้เพียงพอ และเหมาะสม

กับการใช้งานรวมทั้งควบคุมการใช้งาน

และ ทำนุบำรุงรักษาเก็บอุปกรณ์ต่างๆ

ควบคุมระบบเสียงและไฟฟ้า

ในห้องเรียน ห้องประชุม การจองห้องประชุม

และดูแลห้องประชุมให้พร้อมใช้งาน

 

CONTACT US

งานเวชนิทัศน์

อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 4 โซน A

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โทร 02 502 2345 ต่อ 3444,3445

Success! Message received.

contact
bottom of page